Klicka här för att spara ned lokalt.

A

Adresser och telefonnummer

 

Kontaktuppgifter till Styrelsemedlemmar i Brf Lien 5 finns på hemsidan samt är uppsatt på anslagstavlan i respektive trapphus. På anslagstavlan ska det också finnas kontaktuppgifter till:

 

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsservice
 • Dygnet runt jour
 • Hissjour
 • Kabel-Tv och bredbandsleverantör
 • Anticimex
 • Polis, brandkår, ambulans SOS räddningstjänst

 

Anslagstavla

 

Anslagstavla med viktiga kontaktuppgifter finns i varje entré. Styrelsen och förvaltaren anslår fortlöpande information som berör de boende. I särskilda fall delas även information ut till boende i respektive brevinkast.

 

B

Balkonger

Parabol får ej sättas upp utanpå balkongen då det finns risk för skada om den faller ned. För information kring markiser på balkongen se separat information om detta under avsnittet ”Markiser”.

 

Barnvagnar

Får inte förvaras i trapphusen av säkerhetsskäl. Om barnvagnar och barncyklar inte kan förvaras i lägenheten eller lägenhetsförrådet ska barnvagnsrum/ cykelrum i källaren användas.

 

Blomlådor

Får inte hängas upp utanför fönster eller på utsida av balkonger, på grund av risken för skada på människor, djur och egendom om något skulle falla ner.

 

Brand

Information från Brandskyddsföreningen kan hämtas från deras hemsida, www.brandskyddsforeningen.se. Tillse att innehållet i informationen känns till av alla som bor i lägenheten.

 

Vid eventuell brand:

 1. Rädda den eller de som är i akut nöd
 2. Larma genom att ringa 112
 3. Släck om det är en begränsad brand i Din lägenhet

 

Kom ihåg! Om det brinner i annans lägenhet är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster! Åk inte hiss när det brinner i huset!

Brandvarnare

Ska enligt lag finnas i alla lägenheter. Batterierna bör hålla i ca 10 år. När tiden för batteribyte är inne, ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum.

 

Byggnadslov/Bygganmälan

De flesta byggåtgärder som påverkar fastighetens yttre är bygglovspliktiga. Renoveringar av ytskikt av den egna brf-lägenheten är tillåtna.

 

OBS! Alla ombyggnader kräver tillstånd av styrelsen!

Kontakta styrelsen, gärna med en skiss som beskriver vad Du vill göra för typ av ombyggnad i lägenheten. Påverkas vatten och avlopp samt eventuellt ventilation, ska även det framgå av beskrivningen. Därefter tar styrelsen beslut om tillstånd kan ges eller inte. Se även föreningens stadgar.

 

För hyreslägenheter gäller särskilda regler, se under kapitel ”Hyresgäster”.

Blanketter för ombyggnad finns på hemsidan.

 

C

Cykelförvaring

Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller andra allmänna utrymmen. Föreningen har cykelställ på gården och särskilda cykelrum i källarna. Cykelrummen är avsedda för cyklar. Regelbundet, efter avisering, kommer cykelrummen och gården att rensas på cyklar, cykeldelar och annat som inte ska förvaras där.

Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i cykelrummen. Mopeder får parkeras på gården, men ska startas på gatan. Motorcyklar parkeras som bilar, på gatan.

 

D

Diskmaskin

Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs, se under ”Vatten och Avlopp”. Diskmaskinen ska alltid stå på en spillplåt om den är inbyggd i köksskåp.

 

OBS! Hemförsäkringen täcker normalt inte uppkomna vattenskador om diskmaskinen ej har installerats fackmannamässigt, se Boverkets regler.

 

E

Ekonomisk förvaltning

Alla löpande hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare.

 

Elförbrukning

Elförbrukningen för alla gemensamma funktioner (tvättstugor, hissar, sophämtning etc.) ingår i årsavgiften respektive hyran till Brf.

Individuellt förbrukad el i respektive lägenhet faktureras separat och redovisas på avin för årsavgiften respektive hyran.

 

Elavbrott

Om det visar sig att bara den egna lägenheten är drabbad, kontrollera säkringar lägenhetens elcentral. Om misstanke att ett större elavbrott har inträffat, kontrollera först med någon granne, hissen, trapphusbelysningen eller på annat lämpligt sätt, innan Du ringer till felanmälan.

 

Entréer

Brf Liens sju entréer avgränsas mot allmän mark med ett låst dörrparti. Entréerna inklusive alla fönsterpartier ska alltid vara hela och ytterdörren ska alltid låsas efter passage.

OBS! Ring till felanmälan om Du upptäcker att något brister eller är trasigt.

 

F

Fastigheten

Fastigheten ritades av arkitekterna Dorph och Höög år 1904. Ansvarig byggmästare under byggnationen år 1905 var A G Törner.

År 1968 sökte dåvarande ägare Centrumfastigheter rivningstillstånd. Detta avslogs bland annat på grund av att stadsplanen i så fall var tvungen att ändras samt att Stadsläkaren ansåg att bostäderna i husen var i godtagbart skick.

År 1970 gjorde arkitektfirma Malmquist & Skoogh ett ombyggnadsförslag, vilket ledde till nuvarande utseende och innehåll. Hösten 1998 aktualiserade dåvarande ägare Skandia försäljning av fastigheten och därför bildades Brf Lien 5. Maj 1999 förvärvades fastigheten av Brf Lien 5. Under 2003-2004 lät Brf Lien 5 en byggentreprenör inreda vindarna i fastigheten till bostadsrättslägenheter, vilket medfört utökade boytor på ca 900 kvm.

 

Fastighetsförvaltning

All förvaltning som rör fastigheten såsom administrativ, ekonomisk och teknisk är upphandlade av kontrakterade fastighetsförvaltningsbolag, se under ”Adresser, telefonnummer och mejl”. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna.

 

Fastighetsservice

För löpande drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar inom fastigheten såsom trapphus, hissar, källarutrymmen inklusive tvättstugor samt fasader och yttertak etc. handläggs av kontrakterat fastighetsförvaltningsbolag, se under ”Adresser, telefonnummer och mejl”. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna.

 

Felanmälan

Se under ”Adresser, telefonnummer och mail”. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. OBS! Journummer ska endast användas i akuta fall.

Om skadan bedöms som ej akut kan kostnaden för jourutryckningen debiteras lägenhetsinnehavaren. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen, se under ”Adresser, telefonnummer och mejl”. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna.

 

Fest

För allas trevnad och hänsynstagande till grannarna – informera Era grannar när ni ska ja fest.

Förråd

Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Förvara inte stöldbegärligt gods i dessa utrymmen.

Stöldbegärligt gods förvarade i källarförråd normalt inte täcks av hemförsäkringen. Såsom stöldbegärligt gods betraktas: Datorer, kameror, elektroniska apparater, mynt- och frimärkssamlingar etc. Se även under ”Inbrott”.

 

Försäkring

Föreningen har en försäkring som täcker skador på och i fastigheten. Kontakta styrelsen om Du behöver veta vad som täcks av fastighetens försäkring. För varje enskild lägenhet- oavsett om det är en borätt eller en hyreslägenhet- och affärslokal har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Styrelsen rekommenderar att varje lägenhetsinnehavare tecknar en hemförsäkring och att varje affärslokalsansvarig tecknar en försäkring för lokalen.

 

OBS! Hemförsäkring för bostadsrättsinnehavare bör omfatta särskilt tillägg för bostadsrätt.

 

G

Grannsamverkan

”Grannsamverkan” är namnet på en verksamhet i samarbete mellan de boende och polisen. På entrédörren finns anslag om att vi ingår i grannsamverkan och på anslagstavlan i respektive trapphus finns lista på fastighetens kontaktpersoner.

Grannsamverkan går ut på att vi alla är uppmärksamma på om någon misstänkt obehörig uppehåller sig i fastigheten, eller om någon hör ljud som kan härröras till misstänkt inbrottsförsök eller att hjälpa en bortrest granne med att hand om posten och tidningar etc. Ibland ordnas informationsmöten tillsammans med polisen för kontaktpersonerna och ibland även för alla boende i fastigheten. Grannsamverkan är de boendes egen verksamhet och blir precis så bra som vi gör den till.

 

Grovsoprum

Grovsoprum finns ej i fastigheten. Eventuella grovsopor måste varje lägenhetsinnehavare/hyresgäst själv ta ansvar för och transportera bort. Minst en gång per år ser styrelsen till att container ställs upp på gården, för att ge samtliga boende möjlighet till att kasta grovsopor på ett bekvämt och enkelt sätt.

Var man kan lämna sina grovsopor, elapparater, ljuskällor, kartong, emballage mm som inte är hushållssopor, framgår av Kommunens informationsmateriel. Se vidare på anslagstavlan när styrelsen informerar om när tillfällig uppställning av container sker.

 

Gården

För allas trevnad och för att vi ska kunna nyttja gården, ska samtliga cyklar ställas upp på avsedda platser. Saker som ej har naturlig anknytning till gården, tex båtar, kanoter eller dyligt får inte förvaras på gården.

 

H

Hemförsäkring

Se under ”Försäkring”.

 

Hissar

Samtliga hissar går ner till källarplan med hjälp av husnyckeln. Blockera ej hissen genom att ställa upp hissdörren!

Felanmälan till hissjour finns anslaget i entrén och under fliken felanmälan här på hemsidan. Kontrollera hissdörrarna på samtliga plan, att ingen står uppställd innan du felanmäler.

 

Husdjur

Ägare till husdjur ska ha full uppsikt på sina djur så att de inte orsakar skador på eller i fastigheten. Djur ska inte heller tillåtas springa lösa utan uppsikt i fastighetens trapphus.

 

Hyresgäster

Hyresgäster och affärslokalinnehavare omfattas också av dessa ordningsregler. Hyresgäster ska även notera följande.

Hyresgäster får inte:

 • utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse installera tvättmaskin, diskmaskin eller köksfläkt. Undantaget är sk bänkdiskmaskin. All installation ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tvättmaskin får endast installeras i utrymme med golvbrunn. Hyresgäst ska utöva tillsyn och kontroll av maskiner med vattenanslutning så att det ej sker översvämning.
 • utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse ändra eller bygga om lägenhetens fasta inredning eller utrustning, ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.
 • lämna fönster öppna så att vatten- eller frysskador kan uppkomma.
 • Spola ned föremål i toalett eller i vask som kan förorsaka stopp i fastighetens avloppssystem.

 

Hyresgäst ska alltid utan dröjsmål anmäla till fastighetsförvaltarens felanmälan fel och brister som uppkommit i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter, se under ”Ohyra och skadeinsekter”.

 

 

J

Jour

Se under ”Felanmälan”.

 

K

Kabel-TV och bredband

Föreningen har avtal med Comhem och Telia som båda erbjuder heltäckande TV- och bredbandslösningar. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv abonnemang för de tjänster man vill ha. Eventuella extrauttag bekostas också av respektive lägenhetsinnehavare.

 

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp ska hanteras som ”miljöfarligt avfall och måste därför omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt, se Kommunens information. Boende som kasserar gammalt kyl- och/ eller frysskåp får själv ombesörja borttransport till miljöstation.

 

Köksfläkt

Fastigheten har centrala frånluftsventilationssystem. Frånluftsdon finns ovan spis och i badrum.

 

OBS! Det är inte tillåtet att koppla köksfläkten direkt till frånluftsdonet. Därför är endast kolfilterfläktar godkända för installation i kök.

 

L

Larm

Inbrottslarm i lägenhet är tillåtet. Anlita installatör som är certifierad. Glöm ej att informera dina närmaste grannar och att även sätta upp dekaler som visar att Du har ett larm i lägenheten.

 

Lokalvård

Se under ”städning”.

 

Lås

Husnyckeln går till alla gemensamma utrymmen som tillhör den egna uppgången såsom ytterdörr, dörr mot gård, hiss, källardörr samt till tvättstuga och cykel-/ barnvagnsrum. Extranycklar beställs hos Låssmeden AB, Katarina Bangata 35 mot uppvisande av avgiftsavi och bekostas av lägenhetsinnehavaren.

 

M

Markiser

Markiser får inte sättas upp utan styrelsens godkännande. Markisen ska ha solgul färg och fästas i fönsterkarmarna.

 

Mattpiskning

Mattpiskning på gården är ej tillåten

 

Medlemsförteckning

Aktuell förteckning över föreningens medlemmar och hyresgäster kan erhållas genom styrelsen eller förvaltaren.

 

N

Nycklar

Se under ”Lås”.

 

O

Ohyra och skadeinsekter

Det åligger boende och lokalinnehavare att anmäla till styrelsen eller förvaltaren om man upptäcker ohyra, skadeinsekter eller råttor i bostad, förråd eller andra allmänna utrymmen i fastigheten.

Det åvilar bostadsrättsinnehavare att vid behov låta sanera lägenheten. För hyresgäster och lokalinnehavare gäller att låta representant för styrelsen få tillträde till lägenhet eller lokal för saneringsåtgärd. I Brfs försäkring ingår ett avtal med Anticimex, se under ”Adresser och telefonnummer”.

 

Ombyggnad

Se under ”Byggnadslov”/ ”Bygganmälan” samt föreningens stadgar gällande vad som krävs vid eventuell ombyggnad.

 

Ordningsregler

För att bidra till trivseln i föreningen ska följande beaktas:

 

 • Rökning är inte tillåten i hissar, trapphus, i källare eller andra gemensamma utrymmen samt utanför entréer
 • Det ska vara tyst i fastigheten mellan 23:00 och 06:00
 • Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Huset är väldigt lyhört!
 • Att bada eller duscha efter 23:00 bör undvikas
 • Att personliga tillhörigheter inte får ställas utanför din lägenhetsdörr eller i andra allmänna utrymmen
 • Att man aldrig ska mata fåglar och andra djur från fönster, inte heller lägga ut fågelmat på gården. Det drar till sig råttor och andra skadedjur
 • Att alltid knyta ihop soppåsar innan du kastar dem i sopbehållarna på gården

 

Om du blir störd, ta då kontakt med den ”skyldige”. Om du trots påpekande blir störd av samma granne vid flertalet tillfällen, kontakta då styrelsen.

 

Regler för tvättstuga, se under kapitel T

P

Pantförskrivning av bostadsrätt

Det finns inte något centralt register över belånade bostadsrätter. Registrering i vår förening handläggs av fastighetsförvaltaren.

Meddela din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivning. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren ska du kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast skickas in till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer din bostadsrätt att vara noterad som pantsatt

 

Parabolantenn

Egna antenner monterade på fastigheten är inte tillåtna. Hela fastigheten är ansluten till kabelTV och uttag finns i varje lägenhet. Se under ”KabelTV”

 

Portkoder

Lämna ut portkoder med försiktighet.

Portkoden byts ut vid behov. Information om ny portkod och datum för kodbyte meddelas i god tid dessförinnan

 

Q

R

Rökning

Rökning är inte tillåtet i trapphus, hissar, entréer och allmänna utrymmen. Visa hänsyn till allergiker och alla andra som inte röker.

 

S

Skador

Bostadsrättsinnehavaren får själv ta konsekvenserna för skador som uppstår i fastigheten om ombyggnad/ renovering har gjorts utan styrelsens godkännande.

 

Sopor

Allt som kastas i sopkärlen ska vara ordentligt förpackat i väl förslutna, hållbara påsar. Sopkärlen är dimensionerade för medelstora påsar. Glas och andra vassa föremål, metallburkar, hårdplast mm ska inte slängas i sopkärlen. För sådant avfall finns speciella kärl som kommunen ställt upp på strategiska platser inom gångavstånd för de kringboende. Se även Kommunens information.

 

Stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar finns tillgängliga på hemsidan.

 

Styrelsen

Efter varje val av ny styrelse lämnas en förteckning ut till de boende samt anslås på anslagstavlan i entréerna.

 

Städning

Städning av allmänna utrymmen utförs av upphandlad städentreprenör, se anslagstavlan.

 

Säkerhetsdörr/ säkerhetsgrind

Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad gäller hyreslägenheterna är Brf ansvarig. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind är tillåtet. Vid beställning av säkerhets dörr gäller följande färg: Mahogny, 1067 Dobels.

 

T

Terrasser

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för terrassens golvtrall/kakel/stenplattor etc. och rensning av utkasten och brunnar.

 

 

Tvättmaskin i lägenhet

Om du ska installera tvättmaskin i lägenheten, ska den installeras fackmannamässigt enligt Boverkets regler och endast i utrymme med golvbrunn. Hemförsäkringen gäller ej om installationen inte utförts på ett korrekt sätt.

 

Tvättstuga

Tvättstugorna i fastigheten är utrustade med tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Följ anvisningarna på maskinerna och anslag i respektive tvättstuga. Fel på maskinutrustningen ska omgående felanmälas, se anslagstavlan. Sätt dessutom en lapp på felanmäld maskin med tidpunkt för felanmälan för att undvika dubbelanmälan.

Tvättstugan är kostnadsfri men städning av maskiner och golv efter avslutad tvätt är obligatorisk. Rengör alla luddfilter efter varje torkperiod. Tvättid bokas med avsett markeringslås. Ett markeringslås per lägenhet finns och ska överlämnas till nästa boende innan avflyttning.

När en halvtimme gått av outnyttjad tvätttid har annan boende rätt att överta tvättstugan. Om du i förväg vet att du inte kommer att utnyttja markerad tvättid, se till att ändra den så snart som möjligt.

 

U

Underhåll

Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens respektive lägenhetsinnehavarens ansvar.

 

Uthyrning i andra hand enligt hyreslagen

Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan ska inges till styrelsen i god tid före eventuell uthyrning. Korttidsuthyrning av “airbnb-typ” godkänns inte.

OBS! Att det är du som lägenhetsinnehavare som alltid är ansvarig för lägenheten gentemot föreningen.

 

V

Vatten och avlopp

Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får inte göras utan tillstånd av styrelsen.

 

Vattenförbrukning

Ingår i lägenhetens månadsavgift/ hyra.

 

Ventilation

För hela fastigheten finns centrala ventilationssystem. Ventilationsöppningar för frånluft finns i badrum och kök. Håll ventilerna öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras med jämna mellanrum sk OVK. Även filter byts med jämna mellanrum eller vid behov.

Vad gäller köksfläkt, se under K

 

Värme

Fastigheten är sedan 2003 anslutet till fjärrvärmenätet som distribueras via egen undercentral.

 

X

Y

Z

Å

Åverkan

Åverkan i allmänna utrymmen ersätts av den som förorsakat skadan.

 

Ä

Ö

Överlåtelse

Bostadsrättslägenhet överlåts efter respektive medlems egna initiativ. Förbehåll finns så till vida att den blivande bostadsrättsinnehavaren ska godkännas som medlem i föreningen. För hyreslägenhet gäller särskilda regler enligt hyreslagen.

Bostadsrättsinnhehavare som tänker lämna sin bostad till försäljning ska informera styrelsen om den tänkta försäljningen. Styrelsen, eller någon annan därtill utsedd, kommer då att tillsammans med den boende göra en besiktning av lägenheten.