Följande regler gäller för de lägenheter som har balkong. Reglerna är framtagna utifrån det förslag som presenterades för styrelsen av balkonggruppen. Detta förslag bygger på vad som diskuterades fram vid ett möte för alla boende i föreningen som hölls den 11:e april 2012.

  • För eventuellt insynsskydd eller väv på balkongen så får höjden vara max 85 cm högt. Väven ska vara av typen svart perforerad väv/vanlig väv, exempelvis av typen Sunworker X391. Förslag på glas som skydd kommer att tas fram.
  • Insynsskydd i sidled över balkongräcket får vara max 170 cm högt. Rekommendation är att ha någon form av spaljé som insynsskydd. Om skyddet skuggar en grannes balkong bör man gemensamt komma fram till vad som är lämpligt.
  • Eluttag på balkongen är tillåtet men måste då vara jordat. Finns ej jordad el i lägenheten måste en jordfelsbrytare installeras ute på balkongen. Tillstånd att borra i fastighetens fasad medges ej då det lätt blir sprickor i fasaden. Borrning i balkongdörrens träram sker på balkonginnehavarens eget ansvar.
  • Fast belysning på balkongerna är tillåtet men skall vara avskärmat. (se exempel nedan)

 

 • Belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot undanbedes blinkande lampor.
 • Infravärme på balkongerna är tillåtet men får inte sättas upp på fasaden. (se punkt skador borrning i ytterfasad)
 • Flaggor får ej sätta upp på balkonger.
 • Paraboler får ej sättas upp på balkonger.
 • Blomlådor får endast uppsättas på insidan av balkongräcket. Undantaget är de fastskruvade blomlådorna som kan beställas av Fästeb.
 • Julgran på balkong tillåts under julperioden.
 • Grillning på balkongerna är ej tillåtet på grund av brandrisk.
 • Gasolbrännare på balkong är ej tillåtet på grund av brandrisk.
 • Rökning på balkong kan inte förbjudas – visa hänsyn.
 • Det är obligatoriskt att sköta snöröjningen av egen balkong. Balkongägaren har strikt ansvarar för sin balkong. Snö och istappar skall skyndsamt borttagas. Vid eftersatt underhåll av balkong kan styrelsen omedelbart anmoda balkonginnehavare att åtgärda försumlighet.
 • De lägenheter som har balkonger kommer att ha ett högre andelstal och därmed något högre årsavgift, detta för att täcka förenings underhållskostnader för balkongerna.